Latest media :

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย


Download : หลักสูตรการรู้หนังสือไทย (PDF 6.83 MB)

ชื่อหนังสือ : หลักสูตรการรู้หนังสือไทย ตามโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อาเภอในเขตภาคเหนือ
ประเภท : เอกสารหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. และนักศึกษา กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 05/2558
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 22 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/เรียบเรียง : นางรสาพร หม้อศรีใจ

ความเป็นมา :
          การส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้ หรือลืมหนังสือ ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย คิดคานวณเบื้องต้น และนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้ หรือลืมหนังสือ ได้เรียนรู้หนังสือนี้ เน้นการเรียนรู้ตามสภาพความต้องการและปัญหาของสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
        สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องจัดส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อำเภอในเขตภาคเหนือ และได้จัดทำหลักสูตรการรู้หนังสือไทยขึ้น ซึ่งรายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้าง หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจบหลักสูตร เอกสารหลักฐานการศึกษา และการบริหารหลักสูตร
       ทั้งนี้สถานศึกษาที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ ต้องนำขอบข่ายเนื้อหามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่กำหนด ไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

เอกสารอื่นๆ ในชุดเดียวกัน

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger