Latest media :

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ระดับ ม.ต้น)


ชื่อหนังสือ : ชุดวิชา รายวิชาบังคับเลือก สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม คือ

Download :  

1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (PDF 10.8 MB)
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (PDF 5.95 MB)

ประเภท : ชุดวิชา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :
เอกสารชุดวิชา 207 หน้า (รวมปก)
สมุดบันทึกิจกรรม 58 หน้า (รวมปก)

เดือน/ปีที่พิมพ์ : ปี พ.ศ. 2559

ความเป็นมา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีตมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาที่จะเกิดภัยได้อย่างแม่นยา

ด้วยเหตุนี้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบันกศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สาหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ขอบข่ายเนื้อหา /สาระสำคัญ
ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ และ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัยธรรมชาติ โดยเนื้อหา
ความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ประถมศึกษา)
ชุดวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ม.ต้น)
ชุดวิชา สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ม.ปลาย)

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger