Latest media :
รายการสื่อ ล่าสุด

รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สถาบัน กศน.ภาคเหนือชื่อหนังสือ : รายานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ประเภท : รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษา กศน. / ครู บุคลากร กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :  52 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2565

ความเป็นมา / สาระสำคัญ :
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 20 กำหนดให้สำนักงาน กศน. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน

สำนักงาน กศน. จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ โดยได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อเสนอต่อสำนักงาน กศน. และสถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้ในรายงานฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์
และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2564 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ


Download
: รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (PDF 4.07 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ประเภท : เอกสารวิชาการ > รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน สถานศึกษา ทั่วไป

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง: สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ปีที่พิมพ์ : 2564, ธันวาคม

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 197 หน้า (รวมปก)

ผู้เขียน/เรียบเรียง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 2 ประเภท คือ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการประเมินดังนี้

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ

ทั้งนี้จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาคาดว่าสถานศึกษาจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ไว้ในรายละเอียดด้วยแล้ว

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

คู่มือครูการศึกษานอกโรงเรียน (ในการจัดการเรียนรู้ในชุมชน)

 

Download PDF: คู่มือครูการศึกษานอกโรงเรียน (9.24 MB)

ชื่อหนังสือ:
คู่มือครูการศึกษานอกโรงเรียน

ประเภท: คู่มือ

แปลและเรียบเรียง:  ดร. สุชิน เพ็ชรักษ์

กลุ่มเป้าหมาย:  ครูการศึกษานอกโรงเรียน ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชุมชน

สถานที่พิมพ์:  นครราชสีมา: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

เดือน ปีที่พิมพ์:  กุมภาพันธ์ 2547

ขนาดรูปเล่ม:  A4

จำนวนหน้า:  202 หน้า (รวมปก)

ประเภท ขนาดไฟล์:  PDF 9.24 MB

สาระสำคัญ เนื้อหาโดยย่อ:
ครูมือครูการศึกษานอกโรงเรียนเล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากแปลจาก หนังสือของโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อคนที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษาต่อเนื่องในหมู่บ้านหรือในศูนย์การเรียนชุมชน ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาในชุมชนของท่าน แต่ผู้จัดทำหวังว่าท่านจะสามารถนำความคิด และวิธีการสอนที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้ ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนของท่านได้

ขอบข่ายเนื้อหา:
1. การขับเคลื่อนชุมชน
2. การระบุความต้องการในการเรียนรู้
3. การจัดเตรียมแผนการสอน
4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5. การใช้อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้
6. การประเมินผลการเรียนรู้

คู่มือผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น


Download PDF: คู่มือผลิตสื่อการเรียยนรู้ระดับท้องถิ่น (7.19 MB)

ประเภทเอกสาร: คู่มือ

แปลและเรียบเรียง: นายวิชัย อานามนารถ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ครูและบุคลากร กศน. นักฝึกอบรมและผู้สนใจด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้

สถานที่พิมพ์: นครราชสีมา: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

เดือน ปี ที่พิมพ์: ตุลาคม 2547

ขนาดรูปเล่ม: A4

จำนวนหน้า: 155 หน้า (รวมปก)
 
สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ:
คู่มือผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น แปลและเรียบเรียงจาก“Handbook for Adult Learning Materials Development at Community Level” ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อองค์การยูเนสโก (ACCU) และองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ (The Japanese Funds-in-Trust for Promotion of Literacy in Asia and the Pacific) และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ได้ดำเนินการแปลและเรียบเรียงโดยคงไว้ซึ่งเนื้อหารูปแบบ วิธีการและตัวอย่างเหมือนต้นฉบับมากที่สุด

คู่มือเล่มนี้นำเสนอทางเลือกในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนและไม่เน้นด้านทฤษฎีมากนัก แต่จะนำเสนอและเน้นกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู้ (Process Approach) มากกว่าผลผลิต (Product Approach) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายอำนาจด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษานอกโรงเรียน (NFE Stakeholders) ในระดับท้องถิ่น

คู่มือ การวางแผนและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ตามแนวคิดและหลักการระดับนานาชาติชื่อหนังสือ: คู่มือ การวางแผนและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ตามแนวคิดและหลักการระดับนานาชาติ

ประเภท:  คู่มือ

แปลและเรียบเรียง:  นายวิชัย อานามนารถ ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

กลุ่มเป้าหมาย:  ครู กศน. และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

สถานที่พิมพ์:  นครราชสีมา: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

เดือน ปี ที่พิมพ์:  พฤษภาคม 2554

ขนาดรูปเล่ม:  A4
 
จำนวนหน้า:  119 หน้า (รวมปก)

สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ:
คู่มือการวางแผนและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ตามแนวคิดและหลักการระดับนานาชาติเล่มนี้ แปลมาจากแฟ้มเอกสารของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เรื่อง “CLC Management Handbook” โดยใช้วิธีการแปลแบบสรุปสาระสำคัญและเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศูนย์การเรียนชุมชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) แก่ ครู กศน. และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

ขอบข่ายเนื้อหา:
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหา 5 หน่วย
หน่วยที่ 1 การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
หน่วยที่ 2 การระดมพลังเพื่อพัฒนารอบด้าน
หน่วยที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยที่ 4 การขับเคลื่อนชุมชน
หน่วยที่ 5 ฐานข้อมูลชุมชน

ตอนที่ 2 วงจรการวางแผนและการบริหารจดการศูนย์การเรียนชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหา 8 หน่วย
หน่วยที่ 1 การเข้าใจและการประเมินความต้องการของชุมชน
หน่วยที่ 2 การวางแผนกิจกรรมในศูนย์การเรียนชุมชน
หน่วยที่ 3 การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการทรัพยากร
หน่วยที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน
หน่วยที่ 5 การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
หน่วยที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนชุมชน
หน่วยที่ 7 การกำกับดูแลและการประเมินผล
หน่วยที่ 8 การจัดทำและการเผยแพร่เอกสาร

Best Practice กศน. ในเขตภาคเหนือ 2564


ชื่อหนังสือ: Best Practice กศน. ในเขตภาคเหนือ

ประเภท: เอกสารวิชาการ

เขียน/เรียบเรียง: คณะทำงาน จากหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. 17 จังหวัดภาคเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย: ครูและบุคลากร กศน. บุคคลทั่วไป

ขนาดรูปเล่ม: A4

จำนวนหน้า: 190 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 2564

สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด กศน. ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีการพัฒนางานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถบริการการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ และในฐานะที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพวิชาการ หลักสูตร สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาบุคลากร ตลอดจนระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นผลจากการลงมือปฏิบัติจริงของหน่วยงาน สถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ จัดพิมพ์เป็นเอกสาร Best Practice ของสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2564 เผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการจัดการศึกษาได้ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา

แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การศึกษาบนพื้นที่สูงและโครงการพระราชดำริ
การสืบศาสตร์พระราชาสานศิลปาชีพ
นวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นวัตกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ


Download รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (PDF 7.26 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ประเภท : เอกสารวิชาการ > รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน สถานศึกษา ทั่วไป

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง: สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ปีที่พิมพ์ : 2563, ตุลาคม

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 143 หน้า (รวมปก)

ผู้เขียน/เรียบเรียง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 2 ประเภท คือ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการประเมินดังนี้

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ทั้งนี้จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาคาดว่าสถานศึกษาจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ไว้ในรายละเอียดด้วยแล้ว

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
Powered by Blogger.
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger