Latest media :
รายการสื่อ ล่าสุด

การถอดบทเรียนการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้


Download :

การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ ฯ ( 67.3  MB)


ชื่อหนังสือ : การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A5

จำนวนหน้า :  34 หน้า (รวมปก)
     
ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนพิมพ์ : 300 เล่ม

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแจ้หม ได้ดำเนินการโครงการวิจัย การสร้างเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลต้นทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผล

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อถ่ายทอดวิธีปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการแต่ละขั้นตอนว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)Download :    แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  (PDF 9.85 MB)


ชื่อหนังสือ : แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 99 หน้า (รวมปก)
     
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560

ความเป็นมา / สาระสำคัญ 

จากหลักการที่ว่า “ถ้าได้นำความรู้ไปใช้ ความรู้นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า เพราะทำให้เกิดการ ต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนั้น เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กร คือ ให้คนในองค์กรมี Best Practice เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่จำเป็นในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้เห็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่

  •  แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
  •  การดำเนินงานเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) 
  •  ตัวอย่างการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ 
  • การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  •  ตัวอย่างการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” เล่มนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากร ใช้เป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ม.ปลาย)


ชื่อหนังสือ : ชุดวิชา รายวิชาบังคับเลือก สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม คือ

Download :

1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3   (PDF 13.8 MB)

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (PDF 6.08 MB)

ประเภท : หนังสือเรียน / ชุดวิชา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :
เอกสารชุดวิชา 245 หน้า (รวมปก)
สมุดบันทึกิจกรรม 57 หน้า (รวมปก)

เดือน/ปี ที่พิมพ์ : ปี พ.ศ 2559

ความเป็นมา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีตมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาที่จะเกิดภัยได้อย่างแม่นยา

ด้วยเหตุนี้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบันกศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สาหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระสำคัญ/ขอบข่ายเนื้อหา
ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา สค32032 ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ และ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัยธรรมชาติ โดยเนื้อหา
ความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ประถมศึกษา)
ชุดวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ม.ต้น)
ชุดวิชา สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ม.ปลาย)

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ระดับ ม.ต้น)


ชื่อหนังสือ : ชุดวิชา รายวิชาบังคับเลือก สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม คือ

Download :  ประเภท : ชุดวิชา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :
เอกสารชุดวิชา 207 หน้า (รวมปก)
สมุดบันทึกิจกรรม 58 หน้า (รวมปก)

เดือน/ปีที่พิมพ์ : ปี พ.ศ. 2559

ความเป็นมา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีตมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาที่จะเกิดภัยได้อย่างแม่นยา

ด้วยเหตุนี้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบันกศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สาหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ขอบข่ายเนื้อหา /สาระสำคัญ
ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ และ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัยธรรมชาติ โดยเนื้อหา
ความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ประถมศึกษา)
ชุดวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ม.ต้น)
ชุดวิชา สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ม.ปลาย)

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ระดับประถม)


ชื่อหนังสือ : ชุดวิชา รายวิชาบังคับเลือก สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน 2 เล่ม คือ


Download :

ประเภท : ชุดวิชา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :
เอกสารชุดวิชา 179 หน้า (รวมปก)
สมุดบันทึกิจกรรม 54 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีตมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาที่จะเกิดภัยได้อย่างแม่นยา

ด้วยเหตุนี้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบันกศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สาหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระสำคัญ/ ขอบข่ายเนื้อหา
ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ และ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัยธรรมชาติ โดยเนื้อหา
ความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ประถมศึกษา)
ชุดวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ม.ต้น)
ชุดวิชา สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ม.ปลาย)

คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน. (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2)


Download : คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน.  (PDF 11.8  MB) 


ชื่อหนังสือ : คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน.

ประเภท : คู่มือ

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 196 หน้า ( 198 หน้า รวมปก)
           
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1  กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 360 เล่ม
                 พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2560   จำนวน 500 เล่ม

ผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/เขียน/เรียบเรียง
1. นางอรวรรณ ฟังเพราะ   ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2. นางรสาพร หม้อศรีใจ   ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3. นางพิมพรรณ ยอดคำ ข้าราชการบำนาญ

เนื้อหา/บทคัดย่อ
ในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน. ทั้งนี้ เพื่อให้ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน เช่น หลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น โดยรายละเอียดของคู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน.ตำบล เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน ด้วยความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ ครู กศน. ได้เรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาสาระเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 3 การร่างหลักสูตร
ตอนที่ 4 การตรวจคุณภาพหลักสูตรก่อนนำไปใช้

สำหรับการนำเสนอเนื้อหาในคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ จะใช้ตัวอย่างของชุดข้อมูลในการอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างละเอียด ทั้งการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ใช้ตัวอย่างของชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชา  การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 2 หน่วยกิต  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 60 ชั่วโมง ดังนั้น ครู กศน. จึงต้องศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด และตามลำดับขั้นตอน เพื่อจะนำความรู้จากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สำหรับครู กศน. เล่มนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ครู กศน. ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนต่อไป

หลักสูตรอบรมการใช้สื่อเว็บบล็อก
Download : รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมครูในการใช้สื่อเว็บบล็อก (PDF : 9 MB)

Download : หลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ในการใช้สื่อเว็บบล็อก (PDF : 7 MB)

Download : เอกสารประกอบการอบรมครู กศน.ในการใช้สื่อเว็บบล็อก (PDF : 14 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
                      ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
                      ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก
ประเภท :     เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร กศน. ,ครู กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่ :   24/2559
ขนาดรูปเล่ม :   A4
จำนวนหน้า :   94 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :    2559

ผู้วิเคราะห์และเขียนรายงาน :   เสถียรพงศ์ ใจเย็น    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
             การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) มีวัตุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก และ 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
            ผลการวิจัยพบว่า ประการที่หนึ่ง หลักสูตรผ่านการพิจารณาและประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบในทุกประเด็น เท่ากับ 1.00 สามารถนำไปจัดอบรมตามหลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ประการที่ 2 จากนั้นวิเคราะห์ผลการนำหลักสูตรไปใช้โดยประเมินตามจุดประสงค์ที่ประยุกต์มาจากรูปแบบของเคิร์กแพทริก 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินปฏิกริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) 2) ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 3) ประเมินพฤติกรรมหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Behavior Evaluation) 4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน (Results Evaluation) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน (Results Evaluation) พบว่าประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในทุกด้าน

Powered by Blogger.
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger