Latest media :
รายการสื่อ ล่าสุด

รายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนDownload :   รายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  (PDF 2.93 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

ประเภท : เอกสารวิชาการ / รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : เอกสารชุดวิชา 89 หน้า (รวมปก)
     
ปีที่พิมพ์ : 2562

ผู้เขียน/เรียบเรียง
นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหา/บทคัดย่อ
การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 3) ประเมินพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำความรู้และทักษะจากการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ4) ประเมินผลลัพธ์ (Results) ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนที่เกิดต่อองค์กร ดำเนินการประเมินโดยประยุกต์ใช้รูปแบบของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick Model)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และครู กศน. ของสถานศึกษาที่ส่งข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือก เสรีสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน  27 คน มีพื้นที่ดำเนินการศึกษา ได้แก่
1) กลุ่มศูนย์หล่ายดอย กศน.อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2) กลุ่มศูนย์อิงดอย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 3) กลุ่มศูนย์ห้าขุนศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และ4) กลุ่มศูนย์อู่ข้าวอู่น้ำ อำเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการประเมิน 4 ด้าน พบว่า ผลการประเมิน
ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 1) ด้านปฏิกิริยา (Reaction) ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่ศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดสี่ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและด้านประโยชน์ที่ได้รับและระดับมากสองด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านสื่อ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมากขึ้นไป จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2) ด้านการเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3) ด้านพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่นำความรู้และทักษะจากการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการพัฒนาทุกคนนำความรู้และทักษะจากการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีไปปรับปรุงและจัดทำหนังสือเรียน นำไปปรับใช้ในการจัดทำและแนะนำครู กศน.ในการจัดทำใบความรู้ ใบงานและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดทำบทเรียนออนไลน์ และ 4) ด้านผลลัพธ์ (Results) ที่เกิดต่อองค์กร ที่ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง พบว่า สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทุกแห่งที่ส่งข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาได้รับประโยชน์ในด้านการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี จากสรุปผลการอบรม เอกสารประกอบการอบรมตามหลักสูตรการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี การวางแผนเพื่อยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การทำสื่อ ใบความรู้รวมถึงส่งผลให้สถานศึกษามีแผนในการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มเติม การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเสรี การพัฒนาบุคลากรในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีและการจัดทำหนังสือเรียน โดยให้ข้าราชการครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เมื่อนำผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

รายงานการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูฯ 2562


Dowmloadรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (PDF 16.7 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขนาดรูปเล่ม : A4

เอกสารวิชาการลำดับที่  004/2562

จำนวนหน้า : 124 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์     : พ.ศ. 2562

ผู้เขียน/เรียบเรียง
นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหา/บทคัดย่อ
การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรคุรุพัฒนา และ 2) ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น วิธีดำเนินการโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามองค์ประกอบของหลักสูตรคุรุพัฒนา โดยคณะกรรมการวิชาการตามโครงการและและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านสาระเนื้อหา (Content) และหรือสาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy/ Angdagogy) และหรือเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน (The Development of Instruction Media with Infographics for Non-Formal Education Teacher) 2) หลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Non-Formal Education Teacher Development Curriculum : Measurement and Evaluation for Learning Tools Construction) และ 3) หลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน (Fundamental Classroom Research to Develop Learning for Non-Formal Education Teacher) ตรวจคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรละ 3 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร และแบบประเมินหลักสูตร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และปลายเปิด ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร (IOC) ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบประเมินหลักสูตร

ผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการโครงการการพัฒนาเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า

  • หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน (The Development of Instruction Media with Infographics for Non-Formal Education Teacher) มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสถาบันคุรุพัฒนา ครบทุกองค์ประกอบของหลักสูตร และมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  • หลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Non-Formal Education Teacher Development Curriculum : Measurement and Evaluation for Learning Tools Construction) มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสถาบันคุรุพัฒนา ครบทุกองค์ประกอบของหลักสูตร และและมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  • หลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน (Fundamental Classroom Research to Develop Learning for Non-Formal Education Teacher) มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสถาบันคุรุพัฒนา ครบทุกองค์ประกอบของหลักสูตร และและมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer


Download :
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer กรณีศึกษา กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภท : เอกสารวิชาการ / รายงานการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :  105 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

บทคัดย่อ
หัวข้อวิจัย : การศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer
กรณีศึกษา : กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รายงาน : นางอรวรรณ ฟังเพราะ
สถานศึกษา : สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
ที่ปรึกษา : นายจำเริญ มูลฟอง
ปีที่วิจัย : 2561
วัตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer วิธีดำเนินการศึกษา มีพื้นที่ดำเนินการศึกษา คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากความต้องการ ความสมัครใจ และความพร้อมและจุดเด่นของสถานศึกษาในการนำนโยบายเร่งด่วน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) ในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเกษตรกรรมที่ชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 24 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร กศน.อำเภอแม่วาง จำนวน 1 คน 2) ครู กศน. ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาข้าวโพดหวาน Smart Farm of Sunsweet (อช33387) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 คน 3) ภาคีเครือข่าย จำนวน 3 คน ได้แก่ ตัวแทนบริษัทซันสวีท จำกัด จำนวน 1 คนตัวแทนหน่วยงานด้านการเกษตรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกตามแผนการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 1 คนภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกตามแผนการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 1 คน และ4) ผู้เรียน กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหวานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 คนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยใช้ประเด็นคำถามที่กำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. ที่กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ โดยให้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง)ทั้งนี้กศน.อำเภอแม่วางมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดหวานซึ่งข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ ให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพนำไปสู่การเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยพัฒนาหลักสูตรข้าวโพดหวาน ร่วมกับบริษัท ซันสวีท จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เกษตรอำเภอแม่วาง และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ได้รับงบประมาณเป็นงบอุดหนุนและงบดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง จาก สำนักงานกศน.และบริษัทซันสวีทจำกัด สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์และวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm

สำหรับหลักสูตรรายวิชาข้าวโพดหวานนี้ กศน.อำเภอแม่วางได้กำหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560มีแนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ซึ่งได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน. เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีของโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคล หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยการแต่งตั้งคณะทำงานในการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมประจำสัปดาห์และประจำเดือน
ในส่วนแผนการเรียนรู้ข้าวโพดหวานทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาเลือก2รายวิชา ได้แก่ อช13182 การปลูกข้าวโพดหวานเบื้องต้น อช13181 การแปรรูปอาหารจากข้าวโพดหวานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยรายวิชาเลือก3รายวิชา ได้แก่ อช23386 การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างอาชีพ อช23388 การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพดหวาน และ อช23387 การแปรรูปข้าวโพดหวานเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยรายวิชาเลือก3รายวิชา ได้แก่ อช33536 การปลูกข้าวโพดหวานคุณภาพ อช33535 การทำปุ๋ย และ อช33387 ข้าวโพดหวาน Smart Farm Of Sunsweet โดยมี ครู กศน.เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และมีวิทยากรจากบริษัท ซันสวีท จำกัด การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหวานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่และเรียนรู้จากภูมิปัญญาด้านการเกษตร และมีเอกสารประกอบการบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน สัดส่วน 60 : 40 โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย

จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer กรณีศึกษา : กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พอจะสรุปเป็นแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสู่ Smart Farmer ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 3) ด้านผู้สอน 4) ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 6) ด้านการวัดผลและประเมินผล

ผู้เขียน : นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัยDownload :
 รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย  (PDF 2.53  MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย (Routine to Research : R2R) สู่ กศน.ตำบล 4 G : Good Teacher ด้านการวิจัย กรณีศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง

ประเภท : เอกสารวิชาการ / รายงานการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 81 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2561

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องที่ศึกษา การศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจาด้วยกระบวนการวิจัย (Routine to
Research : R2R) สู่ กศน.ตาบล 4 G : Good Teacher ด้านการวิจัย กรณีศึกษา กศน.อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
ผู้รายงาน นางรสาพร หม้อศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
ที่ปรึกษา นายจำเริญ มูลฟอง
ปีที่ศึกษา 2561
วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจาด้วยกระบวนการวิจัย (Routine to Research : R2R) สู่ กศน.ตาบล 4 G : Good Teacher ด้านการวิจัย
วิธีดาเนินการศึกษา มีพื้นที่ดำเนินการศึกษา คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากความต้องการ ความสมัครใจ และความพร้อมของสถานศึกษา โดยที่ผู้บริหารได้กาหนดจุดเน้นในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปที่การพัฒนางานประจา เนื่องจากบุคลากรของสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน เข้า ออกเป็นประจำ โดยดำเนินการพัฒนางานประจำด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การประชุม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ประเด็นคำถามที่กาหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
สถานศึกษาได้พัฒนางานประจาด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เลือก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) การทำน้าผัก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) การทำน้าปู๋ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และการทำถั่วเน่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช
2551 ใช้คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ที่เน้น
การลงมือปฏิบัติจริง พัฒนางานตามวงจรคุณภาพของเดมมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) และเป็นไป
ตามหลักการวิจัยแบบ R2R ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบง่าย ๆ ที่ไม่ยึดระเบียบวิธีวิจัยแต่อยู่ที่การพัฒนางาน

ผู้เขียน
นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี 2561


Download :  รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ (PDF 7.99 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561

ประเภท : รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร กศน. ผู้จัดการศึกษาบนพื้นที่สูง

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 42 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
โครงการทุนศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ เป็นพระราชเสาวนีย์ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทุนดังกล่าวเป็ฯให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขผูกมัด

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ได้มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ให้แก่ สำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนเชียงราย พะเยา น่าน และตาก ทุนละ 5000 บาท รวม 6385 ทุน

สถาบัน กศน.ภาคเหนือหก จึงได้จัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการทุนการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการดำเนินงาน ศศช. "แม่ฟ้าหลวง"


Downloadแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง (PDF 18.4 MB)

ชื่อหนังสือ : แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง

ประเภท : คู่มือ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร กศน. ผู้จัดการศึกษาบนพื้นที่สูง

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 64 หน้า (รวมปก)
 
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาของศูนย์กาารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง ตามภารกิจของสำนักงาน กศน. โดยมีเนื้อหาในเอกสารประกอบ้วย
- สภาพชุมชนบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน
- พัฒนาการการจัดการศึกษานอกระบบ สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
- แนวคิดและหลักการการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ)
- บทบาทหน้าที่ของครู ครูนิเทศก์ และคณะกรรมการศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การบริหารจัดการ ศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
- หลักฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
- การประสานงานภาคีเครือข่าย การทำงานแบบมีส่วนร่วม
- การนิเทศ ติตามและรายงานผล

บทเรียนงานวิจัยสู่ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตDownload : บทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (PDF 13 MB)

ชื่อหนังสือ : บทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย :  ครูและบุคลากรทางการศึกษา, บุคคลทั่วไป

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 84 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
Powered by Blogger.
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger