Latest media :
รายการสื่อ ล่าสุด

รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี 2561


Download :  รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ (PDF 7.99 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานผลโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561

ประเภท : รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร กศน. ผู้จัดการศึกษาบนพื้นที่สูง

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 42 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
โครงการทุนศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ เป็นพระราชเสาวนีย์ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทุนดังกล่าวเป็ฯให้เปล่าไม่มีเงื่อนไขผูกมัด

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ได้มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ให้แก่ สำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนเชียงราย พะเยา น่าน และตาก ทุนละ 5000 บาท รวม 6385 ทุน

สถาบัน กศน.ภาคเหนือหก จึงได้จัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการทุนการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการดำเนินงาน ศศช. "แม่ฟ้าหลวง"


Downloadแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง (PDF 18.4 MB)

ชื่อหนังสือ : แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง

ประเภท : คู่มือ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากร กศน. ผู้จัดการศึกษาบนพื้นที่สูง

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 64 หน้า (รวมปก)
 
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาของศูนย์กาารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง ตามภารกิจของสำนักงาน กศน. โดยมีเนื้อหาในเอกสารประกอบ้วย
- สภาพชุมชนบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน
- พัฒนาการการจัดการศึกษานอกระบบ สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
- แนวคิดและหลักการการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ)
- บทบาทหน้าที่ของครู ครูนิเทศก์ และคณะกรรมการศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การบริหารจัดการ ศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
- หลักฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
- การประสานงานภาคีเครือข่าย การทำงานแบบมีส่วนร่วม
- การนิเทศ ติตามและรายงานผล

บทเรียนงานวิจัยสู่ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตDownload : บทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (PDF 13 MB)

ชื่อหนังสือ : บทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย :  ครูและบุคลากรทางการศึกษา, บุคคลทั่วไป

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 84 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ

เอกสารประการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ 2561


Download : เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2561
(PDF 20.1 MB)

ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี 2561

ประเภท : เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร กศน.ในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมการสัมมนา หรือผู้สนใจ

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :  67 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ในเอกสารประกอบด้วย บทคัดย่อ ผลงาน /โคงการ/กิจกรรม ที่นำเสนอในเวทีการสัมมนา จำนวน 13 เรื่อง

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ : การจัดทำหนังสือเรียน กศน.ฯ


Download :   เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ  เรื่อง การจัดทำหนังสือเรียน กศน. (PDF 880 KB)

ชื่อเอกสาร : การจัดทาหนังสือเรียน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประเภท : เอกสารประกอบการสัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.

ขนาด/รูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 26 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2561

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารพลตำรวจเอกภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การถอดบทเรียนการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้


Download :

การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ ฯ ( 67.3  MB)


ชื่อหนังสือ : การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A5

จำนวนหน้า :  34 หน้า (รวมปก)
     
ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนพิมพ์ : 300 เล่ม

ความเป็นมา / สาระสำคัญ
ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแจ้หม ได้ดำเนินการโครงการวิจัย การสร้างเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลต้นทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผล

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อถ่ายทอดวิธีปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการแต่ละขั้นตอนว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)Download :    แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  (PDF 9.85 MB)


ชื่อหนังสือ : แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 99 หน้า (รวมปก)
     
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560

ความเป็นมา / สาระสำคัญ 

จากหลักการที่ว่า “ถ้าได้นำความรู้ไปใช้ ความรู้นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า เพราะทำให้เกิดการ ต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนั้น เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กร คือ ให้คนในองค์กรมี Best Practice เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่จำเป็นในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้เห็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่

  •  แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
  •  การดำเนินงานเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) 
  •  ตัวอย่างการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ 
  • การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  •  ตัวอย่างการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” เล่มนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากร ใช้เป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

Powered by Blogger.
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger