Latest media :

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ระดับประถม)


ชื่อหนังสือ : ชุดวิชา รายวิชาบังคับเลือก สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน 2 เล่ม คือ


Download :

ประเภท : ชุดวิชา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :
เอกสารชุดวิชา 179 หน้า (รวมปก)
สมุดบันทึกิจกรรม 54 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย ทั้งอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีตมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาที่จะเกิดภัยได้อย่างแม่นยา

ด้วยเหตุนี้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบันกศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สาหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระสำคัญ/ ขอบข่ายเนื้อหา
ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ และ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัยธรรมชาติ โดยเนื้อหา
ความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชุดวิชา สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 (ประถมศึกษา)
ชุดวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 (ม.ต้น)
ชุดวิชา สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 (ม.ปลาย)

Share this article :

+ comments + 1 comments

แบบทดสอบ

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger