Latest media :

แบบเรียนการรู้หนังสือไทยDownload : แบบเรียนการรู้หนังสือไทย (PDF 13.4 MB)

ชื่อหนังสือ : แบบเรียนการรู้หนังสือไทย ตามโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อาเภอในเขตภาคเหนือ
ประเภท : หนังสือเรียน
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. และนักศึกษา กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 06/2558
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 248 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/เรียบเรียง : นางรสาพร หม้อศรีใจ

เนื้อหาย่อ :
           แบบเรียนการรู้หนังสือไทยฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อาเภอในเขตภาคเหนือ ตามนโยบายของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยรู้หนังสือ จากข้อมูลพื้นฐานของการดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นผู้ที่ลืมหนังสือ ฟัง พูดภาษาไทยได้ แต่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย และสร้างแบบเรียนตามหลักสูตรในโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปทดลองใช้ในพื้นที่วิจัย
          แบบเรียนนี้ประกอบด้วย เนื้อหาการเรียนรู้ จานวน 9 สภาพ มีคำหลัก จำนวน 100 คำ และคำเสริม จำนวน 77 คำ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ
  • สภาพที่ 1 เป็นบทเรียนเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เรียนที่อ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ แต่สื่อสารด้วยการฟังและพูดได้ หลังจากเรียนรู้ในส่วนนี้แล้ว จึงไปเรียนรู้ในสภาพที่ 2-9 ต่อไป
  • สภาพที่ 2 ถึง สภาพที่ 9 เป็นบทเรียนที่ใช้สอนการฟัง พูด อ่านและเขียน
เอกสารอื่นๆ ในชุดเดียวกัน 

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger