Latest media :
รายการสื่อ ล่าสุด

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ


Download : แบบฝีกทักษะการอ่านและเขียนคำ (PDF 10.2 MB)

ชื่อหนังสือ : แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ

ประเภท : แบบฝึก

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 04/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 94 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ สำหรับ
ผู้ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยใช้วิธีการอ่านแบบแจกลูก สะกดคำ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ขอขอบคุณ คณะทำงานของสถาบันกศน.ภาคเหนือ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน. ของ กศน.อาเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาแบบฝึกนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์ นางสาวพิมพาพร อินทจักร์
และนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจคุณภาพแบบฝึกนี้

ขอบข่ายเนื้อหา :
เนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำเล่มนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำ จำนวน 5 เรื่อง แบบทดสอบท้ายเรื่อง และแบบทดสอบหลังเรียน

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สำหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนือ

ประเภท : คู่มือสำหรับครู กศน.

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. ในเขตภาคเหนือ

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 03/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 202 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :
ในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สำหรับครู กศน.ในเขตภาคเหนือขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา กศน. และ ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง 

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูกศน. และสถานศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือที่จะนาไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา :
เนื้อหาสาระประกอบด้วย ความรูู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ได้แก่
ตอนที่ 1 การออกแบบการสอนและทักษะการสอน
ตอนที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน สำหรับผู้เรียน กศน.
ตอนที่ 3 ชุดกำรสอนสำหรับศูนย์กำรเรียน

คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน,Download : คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. (4.35 MB) 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.

ประเภท : คู่มือศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 7/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 86 (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :

สืบเนื่องจาก การจัดอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน. โดยจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2556 และผลจากการทำวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ครู กศน. มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่ายอยู่ใน ระดับหนึ่ง และมีบางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การจัดทำเอกสารคู่มือที่ให้ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น อีกทั้งเป็นความต้องการของครูผู้ปฏิบัติ ที่จะได้ศึกษาทบทวน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นแนวทางในการนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย และมุ่งพัฒนาครู กศน.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำคู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.ขึ้นโดยเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยอย่างง่ายไว้อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างรายงานการวิจัย อย่างง่าย ให้ศึกษาแล้วเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้

สาระสำคัญ


คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยอย่างง่าย เริ่มต้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู กศน. อาจมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาที่ครู กศน. แก้ไข ได้เองบ้างไม่ได้บ้าง การวิจัยอย่างง่ายช่วยแก้ปัญหาได้ และมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน รวมถึงประโยชน์ ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาด้วย การวิจัยอย่างง่ายตามบริบทของ กศน.เป็นการวิจัยขนาดเล็ก ที่ทำเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีขั้นตอนกระบวนการ และลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับการวิจัยในชั้นเรียน ตรงที่เป็นกระบวนการแสวงหาความจริง อย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การสร้างกรอบความคิด การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค์ การกำหนดขอบเขตของปัญหา การสร้างเครื่องมือ การลงมือปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย เพื่อสื่อสารสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้วิจัย 3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5) วิธีดำเนินการวิจัย 6) ผลการวิจัย 7) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 8) เอกสารอ้างอิง

ขอบข่ายเนื้อหา
คำแนะนำการใช้คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.
โครงสร้างคู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.
แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ 1 วิจัยอย่างง่าย ง่ายจริงหรือ
ตอนที่ 2 การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน.
ตอนที่ 3 กระบวนการทำวิจัยอย่างง่าย
ตอนที่ 4 รูปแบบการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย
แบบทดสอบหลังเรียน

การสร้างสื่อนำเสนอด้วย Proshow Gold
Download : ชุดการเรียนการสร้างสื่อนำเสนอด้วย ProShow Gold (PDF 8.20 MB)

ชื่อหนังสือ : ชุดการเรียนการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอด้วย Proshow Gold
ประเภท : คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.
เอกสารวิชาการลำดับที่ : 12/2558
ขนาดรูปเล่ม : A5
จำนวนหน้า : 130 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/เรียบเรียง : ส่วนจัดการศึกษาฯ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ความเป็นมา/เนื้อหาย่อ :
         การนำเสนองานโดยผ่านสื่อ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะถ่ายทอดสาระเรื่องราว หรือกิจกรรม
ที่ต้องการให้ผู้อื่นรับทราบ เข้าใจในสถาบัน องค์กรของตนเอง เป็นรูปแบบการนำเสนอที่มี
ความหลากหลาย
         สำหรับรูปแบบการนำเสนอด้วยวีดีทัศน์นับได้ว่าเป็นสื่อที่ทันสมัย ดังนั้น สถาบัน กศน.
ภาคเหนือจึงได้จัดทำหลักสูตรและสื่อการสอนชุดนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้เข้าใจ
ในหลักการนำเสนองานด้วยสื่อวีดีทัศน์ตามลำดับขั้นตอน ซึ่งในชุดการเรียนนี้ จะประกอบด้วย
การใช้งานของ 2 โปรแกรม คือ Adobe Audition และ ProShow Gold

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชนฯ


Download :
1. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม (PDF 520 KB)
2. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 (PDF 1.12 MB)
3. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 (PDF 11.8 MB)
4. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 (PDF  58.5 MB)
5. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 4 (PDF  1.03 MB)
6. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 5 (PDF  1.61 MB)
7. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 6 (PDF  440 KB)
8. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 7 (PDF  712 KB)
9. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 8 (PDF  1.05 MB)

ชื่อเอกสาร : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเภท : เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู
เอกสารวิชาการลำดับที่ : -

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2553

ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง : นายกิตติ เหล่ากสิการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู  คศ. 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางมูลนาก  
สำนักงาน  กศน. จังหวัดพิจิตร


ความเป็นมา :
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผลงานวิชาการซึ่ง นายกิตติ เหล่ากสิการ จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เมื่อยังดำรงตำแหน่งเป็น ครูชำนาญการ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำนักงานคณะกรรมการเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะโอนมาสังกัด สำนักงาน กศน.

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจำนวน 8 เรื่อง คือ
1) อัคคีภัย
2) การดับเพลิง
 3)การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง
 4)การดับเพลิงด้วยรถดับเพลิง
5) แนวกันไฟ
6) ป้ายเตือนภัยเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย
7)การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลาย ตอซัง ฟางข้าว แทนการเผาทำลาย
8) การหยุดเผาทำลาย ตอซัง ฟางข้าว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยนำเอกสารประกอบการเรียน ทดลองปฎิบัติจริง และไปปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งผู้เขียนหวังว่าเอกสารวิชกาการชุดนี้เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  รวมทั้งผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน  หรือผู้ทำหน้าที่ในการนิเทศใช้เป็นสื่อ / เครื่องมือในการนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ตามสมควร

คู่มือจัดกิจกรรมรายวิชาเลือก สค03132 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ : ไฟป่า หมอกควันชื่อหนังสือ : คู่มือจัดกิจกรรมรายวิชาเลือก สค03132 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ : ไฟป่า หมอกควัน
ประเภท : เอกสารการเรียน (คู่มือจัดกิจกรรม)
กลุ่มเป้าหมาย : ครู และนักเรียน กศน.
เอกสารวิชาการลำดับที่ : 15/2558

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 146 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง : นายนิพนธ์ ณ จันตา ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ผู้พิมพ์และเผยแพร่ : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ความเป็นมา :
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อและคู่มือเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา โดยนำเอาสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สานักงาน กศน.กาหนด ไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนชุมชน และสังคม

จากการศึกษาได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้เรียน และความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงตัั้งแต่ปีพุทธศักราช
2555 - 2557 ที่ผ่านมา ทาให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก การเรียนรูู้สู้ภัยธรรมชาติ ขึ้น โดยสถาบัน กศนงภาคเหนือได้ร่วมก้บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกจำนวน 3 รายวิชา และได้จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของสานักงาน กศน.ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย
คำแนะนำการใช้คู่มือ
ขอบข่ายเนื่อหา
แผนการจัดกิจกรรม ใบความรู้ และใบงานในเรื่องต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับไฟป่า
เรื่องที่ 2 สาเหตุ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาไฟป่า
เรื่องที่ 3 เตรียมตัวอย่างไรกับไฟป่า
เรื่องที่ 4 สถานการณ์และผลกระทบเมื่อเกิดไฟป่า
เรื่องที่ 5 การควบคุมและป้องกันไฟป่า
เรื่องที่ 6 ข้อควรตระหนักหรือจิตสานึกและแนวคิดเพื่อป้องกันไฟป่า
เรื่องที่ 7 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหมอกควัน
เรื่องที่ 8 สถานการณ์การเกิดหมอกควัน
เรื่องที่ 9 การเตรียมความพร้อมรับมือกับหมอกควัน
เรื่องที่ 10 ผลกระทบจากการเกิดหมอกควัน
เรื่องที่ 11 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและหมอกควัน

หนังสือประกอบการเรียน สค03134 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีฯ


Download หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สค03134  (PDF 8.54 MB)

ชื่อหนังสือ : หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สค03134 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามวิถึประชาธิปไตย
ประเภท : หนังสือเรียน
กลุ่มเป้าหมาย : ครู และนักเรียน กศน.
เอกสารวิชาการลำดับที่ : 34/2558
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 98 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ความเป็นมา :
จากนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี ๒๕๕๘ ที่มุ่งให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเเละเท่าเทียมเป็นพลเมืองดี มีศักยภาพ เเละมีความพร้อมในการเเข่งขันในระดับสากล ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถรอบด้าน เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมเเละค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยหน่วยงานสถานศึกษา กศน.เป็นหน่วยปฏิบัติการดำ เนินการจัดการศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ทุกภูมิภาค
     
 สำนักงาน กศน. ได้ตระหนักเเละคำนึงถึงความจำเป็นในการให้ความรู้เเละสร้างความเข้าใจเเก่บุคคลเเละชุมชน ในเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพ หน้าที่เเละความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้มอบนโยบายให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเเละสื่อรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ในสังกัดได้นำไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

ขอบข่ายเนื้อหาประกอบด้วย
คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน
โครงสร้างรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทที่ 2 สิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทที่ 3 ค่านิยมประชาธิปไตย
บทที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทยที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
บทที่ 5 ความเป็นพลเมืองโลก
กิจกรรมท้ายบทแต่ละบท
แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารอื่นๆ ในชุดเดียวกัน
1. หลักสูตรรายวิชาเลือก สค03134 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามวิถึประชาธิปไตย
2. หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สค03134 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามวิถึประชาธิปไตย

Powered by Blogger.
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger