Latest media :
รายการสื่อ ล่าสุด

วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเว็บบล็อก
Download : บทคัดย่อการวิจัยหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู (PDF : 0.2 MB)

ชื่อหนังสือ : บทคัดย่อการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
                      ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
                      ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก
ประเภท :     เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร กศน. ,ครู กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 24/2559
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : - หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  2559

ผู้วิเคราะห์และเขียนรายงาน :
              สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
             การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) มีวัตุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก และ 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
            ผลการวิจัยพบว่า ประการที่หนึ่ง หลักสูตรผ่านการพิจารณาและประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบในทุกประเด็น เท่ากับ 1.00 สามารถนำไปจัดอบรมตามหลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ประการที่ 2 จากนั้นวิเคราะห์ผลการนำหลักสูตรไปใช้โดยประเมินตามจุดประสงค์ที่ประยุกต์มาจากรูปแบบของเคิร์กแพทริก 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินปฏิกริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) 2) ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 3) ประเมินพฤติกรรมหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Behavior Evaluation) 4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน (Results Evaluation) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน (Results Evaluation) พบว่าประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในทุกด้าน

ไฟป่า หมอกควัน
Download :  ไฟป่า หมอกควัน (PDF 12 MB)

ชื่อหนังสือ :  ไฟป่า หมอกควัน (สค03132)
ประเภท :  หนังสือประกอบการเรียน
(หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา กศน. / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม :  A4
จำนวนหน้า :   102 หน้า
ปีที่พิมพ์ :  พ.ศ 2559

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
          แบบเรียน ประกอบการเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาไฟป่า หมอกควัน ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบเรียนที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ โดยแบบเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย
          บทที่ 1 ไฟป่าน่ารู้
          บทที่ 2 การป้องกันไฟป่า
          บทที่ 3 การเตรียมรับมือกับไฟป่า
          บทที่ 4 หมอกควัน
          บทที่ 5 การเตรียมรับมือหมอกควัน
          บทที่ 6 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและหมอกควัน

อุทกภัย วาตภัย
Download :  อุทกภัย วาตภัย (PDF 9 MB)

ชื่อหนังสือ :  อุทกภัย วาตภัย (สค03133)
ประเภท :  หนังสือประกอบการเรียน
(หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา กศน. / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม :  A4
จำนวนหน้า :   80 หน้า
ปีที่พิมพ์ :  พ.ศ 2559

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
          แบบเรียนประกอบการเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาอุทกภัย วาตภัย ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับนี้ เป็นแบบเรียนที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบ โดยแบบเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ดังนี้
           บทที่ 1 อุทกภัย...เรื่องใหญ่ที่ควรรู้
           บทที่ 2 ต้องเตรียมตัวอย่างไร...หากอุทกภัยมาเยือน
           บทที่ 3 วาตภัย...มหันตภัยร้ายที่น่ากลัว
          บทที่ 4 วาตภัย...ภัยร้ายที่ต้องเตรียมตัว
          บทที่ 5 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและวาตภัย

แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม


Download :  แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม (PDF 12 MB)

ชื่อหนังสือ :  แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม (สค03131)
ประเภท :  หนังสือประกอบการเรียน
(หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา กศน. / ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม :  A4
จำนวนหน้า :   110 หน้า
ปีที่พิมพ์ :  พ.ศ 2559

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
          แบบเรียน ประกอบการเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบเรียนที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษานอกระบบ โดยแบบเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย
          บทที่ 1 ความหมายและลักษณะการเกิดของแผ่นดินไหว
          บทที่ 2 สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว
          บทที่ 3 สาเหตุ ปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหวและการเตรียมพร้อมรับมือ
          บทที่ 4 แผ่นดินถล่ม
          บทที่ 5 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดแผ่นดินถล่ม
          บทที่ 6 หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัย
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ


Download : แบบฝีกทักษะการอ่านและเขียนคำ (PDF 10.2 MB)

ชื่อหนังสือ : แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ

ประเภท : แบบฝึก

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 04/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 94 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ สำหรับ
ผู้ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยใช้วิธีการอ่านแบบแจกลูก สะกดคำ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ขอขอบคุณ คณะทำงานของสถาบันกศน.ภาคเหนือ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน. ของ กศน.อาเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาแบบฝึกนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์ นางสาวพิมพาพร อินทจักร์
และนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจคุณภาพแบบฝึกนี้

ขอบข่ายเนื้อหา :
เนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำเล่มนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำ จำนวน 5 เรื่อง แบบทดสอบท้ายเรื่อง และแบบทดสอบหลังเรียน

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สำหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนือ

ประเภท : คู่มือสำหรับครู กศน.

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. ในเขตภาคเหนือ

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 03/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 202 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :
ในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สำหรับครู กศน.ในเขตภาคเหนือขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา กศน. และ ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง 

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูกศน. และสถานศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือที่จะนาไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา :
เนื้อหาสาระประกอบด้วย ความรูู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ได้แก่
ตอนที่ 1 การออกแบบการสอนและทักษะการสอน
ตอนที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน สำหรับผู้เรียน กศน.
ตอนที่ 3 ชุดกำรสอนสำหรับศูนย์กำรเรียน

คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน,


Download : คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. (5.33 MB) 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.

ประเภท : คู่มือศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 22/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 103 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :

สืบเนื่องจาก การจัดอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน. โดยจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2556 และผลจากการทำวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ครู กศน. มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่ายอยู่ใน ระดับหนึ่ง และมีบางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การจัดทำเอกสารคู่มือที่ให้ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น อีกทั้งเป็นความต้องการของครูผู้ปฏิบัติ ที่จะได้ศึกษาทบทวน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นแนวทางในการนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย และมุ่งพัฒนาครู กศน.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำคู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.ขึ้นโดยเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยอย่างง่ายไว้อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างรายงานการวิจัย อย่างง่าย ให้ศึกษาแล้วเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้

สาระสำคัญ


คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยอย่างง่าย เริ่มต้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู กศน. อาจมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาที่ครู กศน. แก้ไข ได้เองบ้างไม่ได้บ้าง การวิจัยอย่างง่ายช่วยแก้ปัญหาได้ และมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน รวมถึงประโยชน์ ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาด้วย การวิจัยอย่างง่ายตามบริบทของ กศน.เป็นการวิจัยขนาดเล็ก ที่ทำเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีขั้นตอนกระบวนการ และลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับการวิจัยในชั้นเรียน ตรงที่เป็นกระบวนการแสวงหาความจริง อย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การสร้างกรอบความคิด การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค์ การกำหนดขอบเขตของปัญหา การสร้างเครื่องมือ การลงมือปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย เพื่อสื่อสารสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้วิจัย 3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5) วิธีดำเนินการวิจัย 6) ผลการวิจัย 7) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 8) เอกสารอ้างอิง

ขอบข่ายเนื้อหา
คำแนะนำการใช้คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.
โครงสร้างคู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.
แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ 1 วิจัยอย่างง่าย ง่ายจริงหรือ
ตอนที่ 2 การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน.
ตอนที่ 3 กระบวนการทำวิจัยอย่างง่าย
ตอนที่ 4 รูปแบบการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย
แบบทดสอบหลังเรียน
Powered by Blogger.
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger