Latest media :

รายงานการนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566Download :        PDF 14.1 MB

PDF 14.1 MB

ชื่อหนังสือ :  รายงานสรุปผลการนิเทศงาน สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียน/เรียบเรียง : ศึกษานิเทศก์และผู้ทำหน้าที่นิเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

ประเภท :  รายงานการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร/หน่วยงาน สกร.

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : สถาบัน สกร.ภาคเหนือ (จัดทำเฉพาะไฟล์ pdf)

พิมพ์ครั้งที่/เดือนปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 / กันยายน 2566

ขนาดรูปเล่ม/จำนวนหน้า : A4 (21 x 29.87 CM) 187 หน้า

ประเภท/ขนาดไฟล์ : PDF 14.1 MB

บรรณนิทัศน์ (เนื้อหาโดยย่อ)
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมกับศึกษานิเทศก์และผู้ทำหน้าที่นิเทศ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้รวบรวมสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ 2566 ในระดับภาค โดยรวบรวมคำแนะนำ การช่วยเหลือครู และผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้สามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการกำกับ ติดตามการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยสะท้อนภาพการดำเนินงานจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้กับผู้บริหาร สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละระดับ เพื่อนำสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger