Latest media :

รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565

 

Download :    รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (PDF 2.68 MB)

ชื่อหนังสือ :  รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565

ประเภท : รายงาน / กศ.พื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร กศน. / หน่วยงาน สถานศึกษา กศน.

ขนาดรูปเล่ม :  A4

จำนวนหน้า :  108 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ :  มิถุนายน 2566

ความเป็นมา / สาระสำคัญ 
รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักวิชาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานฉบับนี้ได้สรุปภาพรวมการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนจากสนามสอบของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนสั่งพิมพ์ข้อสอบ ร้อยละผู้เข้าสอบของสถานศึกษา และผู้สอบผ่านร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม ของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ ข้อมูลด้านสถานที่จัดสอบ ด้านกรรมการกลาง ด้านกรรมการกำกับห้องสอบ ด้านผู้เข้าสอบ ด้านห้องสอบ ด้านแบบทดสอบ และด้านการดำเนินการสอบ พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

Share this article :
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger