Latest media :

รายงานผลการอบรมครู ศศช. ปี 2565

Downloadรายงานผลการอบรมครู ศศช. ปี 2565 (PDF 6.50 MB)

ชื่อหนังสือ  : รายงานผลการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามโครงการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

ประเภท : รายงาน 

กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

ผู้เขียน/เรียบเรียง :  
อรวรรณ ฟังเพราะ ครู ชำนาญการพิเศษ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง: สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2565

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 106 หน้า (รวมปก)

สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ
รายงานผลการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการจัดอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ตามโครงการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ซึ่งสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนการปฏิบัติงาน ขึ้น เพื่อใช้อบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ที่ปฏิบัติงานใหม่ และไม่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายทั้งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการเข้ารับการอบรมในรูปแบบ On-Site เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม และเรียนรู้จากกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยการเข้ารับการสัมมนา โดยมีระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตร จำนวน 70 ชั่วโมง ประกอบด้วย การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 9 ชั่วโมง การเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 24 ชั่วโมง การฝึกประสบการณ์ในพื้นที่ (ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง) จำนวน 25 ชั่วโมง และการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการนำความรู้ไปใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC จำนวน 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้มีการติดตามการนำความรู้ไปใช้ของผู้จบหลักสูตรทั้งการสอบถามผู้จบหลักสูตร ผ่าน Google Form และการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ หวังว่าเอกสารรายงานผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนางาน กศน. ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดำเนินการ
ผลการอบรม
สรุปผลการอบรม

Share this article :
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger