Latest media :

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูู้เรียนเป็นสาคัญ


Download : แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูู้เรียนเป็นสำคัญ (PDF 5.10 MB)

ชื่อหนังสือ : แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูู้เรียนเป็นสำคัญ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัั้นพืื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แู้แบบศูนย์การเรียน
ประเภท : คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 46 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  กันยายน  2558

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
             นางอรวรรณ ฟังเพราะ  : ครูชำนาญการพิเศษ   สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
             สืบเนื่องจาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ในเขตภาคเหนือ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  จึงได้จัดทาเป็นเอกสารแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญฯ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียน เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้สถานศึกษา กศน. และ ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการสอน เป็นต้น รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ เรียนตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger