Latest media :

แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)Download :    แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  (PDF 9.85 MB)


ชื่อหนังสือ : แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ประเภท : เอกสารวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 99 หน้า (รวมปก)
     
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560

ความเป็นมา / สาระสำคัญ 

จากหลักการที่ว่า “ถ้าได้นำความรู้ไปใช้ ความรู้นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า เพราะทำให้เกิดการ ต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนั้น เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กร คือ ให้คนในองค์กรมี Best Practice เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่จำเป็นในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้เห็นแนวทางในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่

  •  แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
  •  การดำเนินงานเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) 
  •  ตัวอย่างการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ 
  • การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  •  ตัวอย่างการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารวิชาการ “แนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” เล่มนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากร ใช้เป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger