Latest media :

ภาษาจีน สำหรับอาชีพนวดแผนไทย
Download : ภาษาจีน สำหรับอาชีพนวดแผนไทย (PDF : 0.98 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับการประกอบอาชีพนวดแผนไทย
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่  : 69/2554
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 56 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2554

ผู้จัดทำเนื้อหา/เรียบเรียง :
            นางอุบลรัตน์ มีโชค               สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
            นางสาวไพลิน ชัยชมพู         ศูนย์ กศน.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
            นางสาววารินทร์ อินต๊ะ          ศูนย์ กศน.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
            นางสาวปุญญาพัฒน์ ชัยวร   ศูนย์ กศน.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
            นางสาวอำไพ สุปราการ        ศูนย์ กศน.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เนื้อหาย่อ :
             หนังสือเรียน "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับอาชีพนวดแผนไทย" เป็นเอกสารเสริมทักษะด้านภาษาจีนสำหรับผู้เรียนซึ่งประกอบอาชีพนวดแผนไทย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคลมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนตามพื้นฐานความรู้ของตนเอง โดยเน้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการรับรู้ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล มีเนื้อหา จำนวน 7 เรื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดังนี้
                   เรื่องที่ 1 การทักทาย การแนะนำตัวและการเชิญ
                   เรื่องที่ 2 การใช้ประโยคเพื่อการแนะนำบริการ
                   เรื่องที่ 3 การตกลงราคา
                   เรื่องที่ 4 การซักถามประวัติความเจ็บป่วยของร่างกาย
                   เรื่องที่ 5 การจัดท่วงท่าของผู้มาใช้บริการ
                   เรื่องที่ 6 วิธีพูดเมื่อผู้ใช้บริการลืมของ
                   เรื่องที่ 7 การกล่าวขอโทษ ขอบคุณและอำลา
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger