Latest media :

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Download : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (PDF 1.99 MB)

ชื่อหนังสือ : การพัฒนาฐานการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Blogger
ประเภท : เอกสารประกอบการอบรม
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 78 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิพม์ : กันยายน 2551

คณะกรรมการปรับปรุงเอกสาร :
           นางวรณพร บุญน้อม                    ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง
           นายมนัส สายโกสุม                     ศึกษานิเทศก์ 8  สพท. พะเยา เขต 1
           นางสาวสุพิน ไชยจําเริญ             ศึกษานิเทศก์ 7 สพท. พะเยา เขต 1
           นางสาวศิรนพรณ ชุ่มอินทจักร     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
           นางสาวพิมพาพร อินทจักร์          ครูเชียวชาญ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
           นางดุษณีย์ เหลียมพันธุ์               ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
           นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ          ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
           นางณิชากร เมตาภรณ์                 ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
          เอกสารประกอบการอบรมครู เรื่อง"เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" โดยมีเป้าหมายที่จะนำมาใช้ในการอบรมครู กศน.ในเขตภาคเหนือ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย เทคนิคการสอน ฟัง พูดอ่าน เขียน และการสอนด้วยการตอบสนอง
          เอกสารฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษษค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจ
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger