Latest media :

คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน,


Download : คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. (ฉบับสมบูรณ์) 4.97 MB 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.

ประเภท : คู่มือศึกษาด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 22/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 105 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :

สืบเนื่องจาก การจัดอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน. โดยจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2556 และผลจากการทำวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ครู กศน. มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่ายอยู่ใน ระดับหนึ่ง และมีบางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การจัดทำเอกสารคู่มือที่ให้ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น อีกทั้งเป็นความต้องการของครูผู้ปฏิบัติ ที่จะได้ศึกษาทบทวน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นแนวทางในการนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย และมุ่งพัฒนาครู กศน.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำคู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.ขึ้นโดยเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยอย่างง่ายไว้อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างรายงานการวิจัย อย่างง่าย ให้ศึกษาแล้วเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้

สาระสำคัญ


คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยอย่างง่าย เริ่มต้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู กศน. อาจมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาที่ครู กศน. แก้ไข ได้เองบ้างไม่ได้บ้าง การวิจัยอย่างง่ายช่วยแก้ปัญหาได้ และมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน รวมถึงประโยชน์ ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาด้วย การวิจัยอย่างง่ายตามบริบทของ กศน.เป็นการวิจัยขนาดเล็ก ที่ทำเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีขั้นตอนกระบวนการ และลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับการวิจัยในชั้นเรียน ตรงที่เป็นกระบวนการแสวงหาความจริง อย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การสร้างกรอบความคิด การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค์ การกำหนดขอบเขตของปัญหา การสร้างเครื่องมือ การลงมือปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย เพื่อสื่อสารสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้วิจัย 3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5) วิธีดำเนินการวิจัย 6) ผลการวิจัย 7) สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 8) เอกสารอ้างอิง

ขอบข่ายเนื้อหา
คำแนะนำการใช้คู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.
โครงสร้างคู่มือการทำวิจัยอย่างง่ายของครู กศน.
แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ 1 วิจัยอย่างง่าย ง่ายจริงหรือ
ตอนที่ 2 การวิจัยอย่างง่าย ตามบริบทของ กศน.
ตอนที่ 3 กระบวนการทำวิจัยอย่างง่าย
ตอนที่ 4 รูปแบบการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างง่าย
แบบทดสอบหลังเรียน
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger