Latest media :

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ


Download : แบบฝีกทักษะการอ่านและเขียนคำ (PDF 10.2 MB)

ชื่อหนังสือ : แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ

ประเภท : แบบฝึก

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 04/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 94 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ สำหรับ
ผู้ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยใช้วิธีการอ่านแบบแจกลูก สะกดคำ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ขอขอบคุณ คณะทำงานของสถาบันกศน.ภาคเหนือ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน. ของ กศน.อาเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาแบบฝึกนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์ นางสาวพิมพาพร อินทจักร์
และนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจคุณภาพแบบฝึกนี้

ขอบข่ายเนื้อหา :
เนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำเล่มนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำ จำนวน 5 เรื่อง แบบทดสอบท้ายเรื่อง และแบบทดสอบหลังเรียน

Share this article :
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger