Latest media :

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สำหรับครู กศน. ในเขตภาคเหนือ

ประเภท : คู่มือสำหรับครู กศน.

กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. ในเขตภาคเหนือ

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 03/2559

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า : 202 หน้า (รวมปก)

ปีที่พิมพ์ : 2559

ความเป็นมา :
ในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สำหรับครู กศน.ในเขตภาคเหนือขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา กศน. และ ครู กศน. ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง 

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูกศน. และสถานศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือที่จะนาไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา :
เนื้อหาสาระประกอบด้วย ความรูู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ได้แก่
ตอนที่ 1 การออกแบบการสอนและทักษะการสอน
ตอนที่ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน สำหรับผู้เรียน กศน.
ตอนที่ 3 ชุดกำรสอนสำหรับศูนย์กำรเรียน

Share this article :
 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger