Latest media :

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชนฯ


Download :
1. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม (PDF 520 KB)
2. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 (PDF 1.12 MB)
3. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 (PDF 11.8 MB)
4. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 (PDF  58.5 MB)
5. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 4 (PDF  1.03 MB)
6. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 5 (PDF  1.61 MB)
7. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 6 (PDF  440 KB)
8. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 7 (PDF  712 KB)
9. เอกสารประกอบการเรียน การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เล่ม 8 (PDF  1.05 MB)

ชื่อเอกสาร : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประเภท : เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู
เอกสารวิชาการลำดับที่ : -

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2553

ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง : นายกิตติ เหล่ากสิการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู  คศ. 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางมูลนาก  
สำนักงาน  กศน. จังหวัดพิจิตร


ความเป็นมา :
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผลงานวิชาการซึ่ง นายกิตติ เหล่ากสิการ จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เมื่อยังดำรงตำแหน่งเป็น ครูชำนาญการ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำนักงานคณะกรรมการเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะโอนมาสังกัด สำนักงาน กศน.

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดับเพลิงเพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจำนวน 8 เรื่อง คือ
1) อัคคีภัย
2) การดับเพลิง
 3)การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง
 4)การดับเพลิงด้วยรถดับเพลิง
5) แนวกันไฟ
6) ป้ายเตือนภัยเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย
7)การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลาย ตอซัง ฟางข้าว แทนการเผาทำลาย
8) การหยุดเผาทำลาย ตอซัง ฟางข้าว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยนำเอกสารประกอบการเรียน ทดลองปฎิบัติจริง และไปปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งผู้เขียนหวังว่าเอกสารวิชกาการชุดนี้เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  รวมทั้งผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน  หรือผู้ทำหน้าที่ในการนิเทศใช้เป็นสื่อ / เครื่องมือในการนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ตามสมควร

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger