Latest media :

คู่มือจัดกิจกรรมรายวิชาเลือก สค03132 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ : ไฟป่า หมอกควันชื่อหนังสือ : คู่มือจัดกิจกรรมรายวิชาเลือก สค03132 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ : ไฟป่า หมอกควัน
ประเภท : เอกสารการเรียน (คู่มือจัดกิจกรรม)
กลุ่มเป้าหมาย : ครู และนักเรียน กศน.
เอกสารวิชาการลำดับที่ : 15/2558

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 146 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง : นายนิพนธ์ ณ จันตา ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ผู้พิมพ์และเผยแพร่ : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ความเป็นมา :
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อและคู่มือเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา โดยนำเอาสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สานักงาน กศน.กาหนด ไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนชุมชน และสังคม

จากการศึกษาได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้เรียน และความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงตัั้งแต่ปีพุทธศักราช
2555 - 2557 ที่ผ่านมา ทาให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก การเรียนรูู้สู้ภัยธรรมชาติ ขึ้น โดยสถาบัน กศนงภาคเหนือได้ร่วมก้บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกจำนวน 3 รายวิชา และได้จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของสานักงาน กศน.ต่อไป

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย
คำแนะนำการใช้คู่มือ
ขอบข่ายเนื่อหา
แผนการจัดกิจกรรม ใบความรู้ และใบงานในเรื่องต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับไฟป่า
เรื่องที่ 2 สาเหตุ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาไฟป่า
เรื่องที่ 3 เตรียมตัวอย่างไรกับไฟป่า
เรื่องที่ 4 สถานการณ์และผลกระทบเมื่อเกิดไฟป่า
เรื่องที่ 5 การควบคุมและป้องกันไฟป่า
เรื่องที่ 6 ข้อควรตระหนักหรือจิตสานึกและแนวคิดเพื่อป้องกันไฟป่า
เรื่องที่ 7 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหมอกควัน
เรื่องที่ 8 สถานการณ์การเกิดหมอกควัน
เรื่องที่ 9 การเตรียมความพร้อมรับมือกับหมอกควัน
เรื่องที่ 10 ผลกระทบจากการเกิดหมอกควัน
เรื่องที่ 11 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและหมอกควัน

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger