Latest media :

การปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่อินทรีย์
Download : แนวปฎิบัติที่ดี กพด. ปี 2558 เรื่องข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
                     (PDF 0.6 MB)

ชื่อเอกสาร : แนวปฎิบัติที่ดีด้านอาชีพ
                      เรื่อง การปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่อินทรีย์ โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อขยายผลสู่ชุมชน
                               ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท : เอกสารประกอบการบรรยาย
กลุ่มเป้าหมาย :  ครูในพื้นที่ทรงงานฯ(กพด.)  ครู กศน. และประชาชนทั่วไป

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 13 หน้า
นำเสนอวันที่ : 21 มกราคม 2558

ผู้นำเสนอ :  จ่าสิบตำรวจอำนาจ สืบสุทธา
                    โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                     กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
               
ผู้ออกแบบ : นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น

เนื้อหาย่อ :
          แนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีพ เรื่อง การปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่อินทรีย์ โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อขยายผลสู่ชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฎิบัติตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรี เพื่อแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน และชาวบ้านในเขตให้บริการของโรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองบัญชา การตำรวจตระเวนชายแดน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การทำนา และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการทำนาและการทำการเกษตรผสมผสานให้กับผู้เรียนและชุมชน
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger