Latest media :

ภาษาจีน สำหรับอาชีพธุรกิจโรงแรม
Download : ภาษาจีน สำหรับอาชีพธุรกิจโรงแรม (PDF : 1.08 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับการประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรม
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่  : 70/2554
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 51 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2554

ผู้จัดทำเนื้อหา/เรียบเรียง :
           นางเกื้อกูล อันพัฒนากูล              สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
           นางกรรณิการ์ ยศตื้อ                     สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
           นางสาวคนธรส ชัยศิริ                   สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
           นางจีราวรรณ โกฏิกุลสัมพันธ์     กศน.อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เนื้อหาย่อ :
             หนังสือเรียน "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรม" เป็นเอกสารเสริมทักษะด้านภาษาจีนสำหรับผู้เรียนซึ่งประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคลมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนตามพื้นฐานความรู้ของตนเอง โดยเน้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการรับรู้ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล มีเนื้อหา จำนวน 5 เรื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดังนี้
                   เรื่องที่ 1 การทักทาย และการเสนอการบริการห้องพัก
                   เรื่องที่ 2 การจองและการยกเลิกที่พัก
                   เรื่องที่ 3 การแนะนำการบริการ
                   เรื่องที่ 4 การกำหนดกฎระเบียบที่พัก ป้ายประกาศต่างๆ และการฝากของมีค่า
                   เรื่องที่ 5 การออกจากที่พัก ชำระเงิน กล่าวขอบคุณ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
                                 การเดินทางในพื้นที่ การกล่าวอำลาและเชิญชวนให้มาใช้บริการอีก

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger