Latest media :

ภาษาจีน สำหรับธุรกิจร้านอาหาร


Download : ภาษาจีน สำหรับธุรกิจร้านอาหาร (PDF : 0.7 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับธุรกิจร้านอาหาร
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่  : 71/2554
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 33 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2554

ผู้จัดทำเนื้อหา/เรียบเรียง :

              นางสาวคนธรส ชัยศิริ    :   ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
             หนังสือเรียน "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหาร"
เป็นเอกสารเสริมทักษะด้านภาษาจีนสำหรับผู้เรียนซึ่งประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหารให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคลมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนตามพื้นฐานความรู้ของตนเอง โดยเน้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการรับรู้ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลมีเนื้อหา จำนวน 7 เรื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดังนี้
                   เรื่องที่ 1 การทักทายและการต้อนรับ
                   เรื่องที่ 2 แนะนำบริการของร้านอาหาร
                   เรื่องที่ 3 การสั่งอาหาร
                   เรื่องที่ 4 การสั่งเครื่องดื่ม
                   เรื่องที่ 5 การคิดราคาค่าอาหารเครื่องดื่ม
                   เรื่องที่ 6 การแนะนำบริการและสถานที่ที่สำคัญ
                   เรื่องที่ 7 การกล่าวลา กล่าวขอบคุณ เชิญชวนมาใช้บริการอีก
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger