Latest media :

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
Download : วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา พว21001 (PDF : 7.0 MB)

ชื่อหนังสือ : วิทยาศาสตร์
ประเภท : หนังสือประกอบการเรียน  สาระความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา พว21001
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน. และนักศึกษา กศน.

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 65/2554
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 284 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2554

ผู้เขียน/เรียบเรียง :       
           นางประทุม โพธิ์งาม              ครูชํานาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
           นางกาญจนภัสน์ ทวีกิตติกร   ครูชํานาญการ           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
           นางสาวพรวิมล พันลา           ครูผู้ช่วย                    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
           นางสาววลัยภรณ์ ต่อปัญญา  นักจัดการศึกษา        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
           นางสาวนงเยาว์ อุตมูล          นักจัดการศึกษา         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง
           นายเดชพิสิษฐ์ เดชะบุญ       นักจัดการศึกษา         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

เนื้อหาย่อ :
           หนังสือประกอบการเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รหัส วิชา พว 21001 เป็นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผู้เรียน ครูและผู้สนใจใช้เป็น สื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีสาระที่ตรงกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บทดังนี้
          บทที่ 1    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          บทที่ 2    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
          บทที 3    สารเพื่อชีวิต
          บทที่ 4    งานและพลังงานเพื่อชีวิต
          บทที่ 5    ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต
Share this article :

+ comments + 1 comments

27 April 2016 at 22:05

Thanks you

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger