Latest media :

คู่มือการออกแบบหลักสูตรค่ายฯ


Download : คู่มือการออกแบบหลักสูตรค่ายฯ (PDF : 9.0 MB)

ชื่อหนังสือ : คู่มือการออกแบบหลักสูตรค่ายเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภท : คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 112 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2551

ผู้เขียน/เรียบเรียง :
             นางกาญจนา บัวัฒน์                  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรค์
             นางอัษฎาภรณ์ ปัญเบกษา        ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์
             นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ    ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์
             นางสาวพิมพาพร อินทจักร์        ครูเชียวชาญ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
             นางดุษณีย์ เหลียมพันธุ์             ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
             นางณิชากร เมตาภรณ์               ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
             นางสาวจีรพร ไพรมุ้ย                 ครู ศรช. กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์
             นางสาวพัทธวรณ โพธิเอม         ครู ศรช. กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์

เนื้อหาย่อ :
                คู่มือการอกแบหลักสูตรค่ายพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเล่มนี้
เป็นคู่มือสําหรับศูนย์การศึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษา ทีจัดกิจกรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่าย
เพือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาพืนฐาน หลักสูตรต่อเนือง และการศึกษาตามอัธยาศัย
               ในคู่มือได้มุ่งให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรค่ายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึงในคู่มือมีตัวอย่างให้ใช้เป็นแนวทางในทุกขั้นตอน สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาได้
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger