Latest media :

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Download : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (PDF : 1.5 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 09/2555
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 64 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2555

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง :
                นางณิชากร เมตาภรณ์         ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
               เอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้ มีความรู้ พืนฐานเบืองต้น การใช้ภาษาอังกฤษในการสือสารให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เกียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          เนื้อหาในชุดการเรียนประกอบด้วย การอ่านตัวเลข ศัพท์วัน เดือน ปีและการบอกเวลา คําศัพท์
เกียวกับสี ขนาดและรูปร่าง การแนะนําตนเอง แนะนําผู้อืน การลา การกล่าวขอบคุณและข้อมูลส่วนตัว การพูดทักทาย แนะนําตนเองและแนะนําผู้อืน การนัดหมายและการใช้โทรศัพท์ สภาพดิน ฟ้า อากาศ และการสอบถามทิศทาง ซึงเป็นคําศัพท์และประโยคง่ายๆ ทีจําเป็นและนิยมใช้ในชีวิตประจําวัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้เขาอบรมและประชาชนผู้สนใจทัวไป
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger