Latest media :

อาเซียนศึกษา


Download :  อาเซียนศึกษา (PDF 2.21 MB)

ชื่อหนังสือ :   อาเซียนศึกษา
ประเภท :   คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(หลักสูตรรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
กลุ่มเป้าหมาย  :   ครู กศน.

ขนาดรูปเล่ม :   A4
จำนวนหน้า :   103 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  พ.ศ 2554

ผู้เขียน / เรียบเรียง : 
นางณิชากร เมตาภรณ์ : ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ : ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด : ครูชำนาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
นางสาวสุวิชชา อินหนองฉาง : ครูอาสาฯ ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

เนื้อหาย่อ :
“อาเซียนศึกษา” เป็นหนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเลือก "อาเซียนศึกษา" ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ ครู กศน. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการและความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนการเป็น
ประชาคมที่เข้มแข็งต่อไป

โดยคู่มือการจัดกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ประกอบด้วยใบความรู้และใบงาน ในเนื้อหาดังต่อไปนี้
1 .ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง อาเซียน
2. ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน
3. ประชาคมอาเซียน และกฏบัตรอาเซียน
4.โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน
5. ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมนั่ คงของอาเซียน
6. ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ
7. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
8. ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน
9. ความหมายและวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
10. เป้ าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
11. แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเป็น AEC
12. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน
13. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม AFTA
14 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger