Latest media :

รายงานการประชุมวิชาการ กพด. 2557
Download : รายงานการประชุมวิชาการ กพด. (2557) (PDF 45.00 MB)

ชื่อหนังสือ : รายงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
              ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2557

ประเภท : เอกสารวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ,ครู ,นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่ : 19/2557
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 227 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ :  2557

ผู้จัดทำ/เผยแพร่ :       สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

เนื้อหาย่อ :
               ดวยสํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองคที่มีตองานการศึกษาบนพื้นที่สูง สํานักงาน กศน. รวมกับ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ไดจัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้น ระหวางวันที่ ๒๐–๒๒ มกราคม ๒๕๕๗    ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
                การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประกาศพระเกียรติคุณและเผยแพรพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและเพื่อสรางโอกาสในการนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่สูง
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger