Latest media :

ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2

Download : ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2 (PDF : 1.48 MB)

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนไม่ยาก  พื้นฐาน 2
ประเภท : หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย : ครู /นักศึกษา กศน. และบุคลทั่วไป

เอกสารวิชาการลำดับที่  : 24/2552
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 59 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2552

คณะผู้เขียน :
           นางสาวคนธรส ชัยศิริ              สถาบัน กศน. ภาคเหนือจังหวัดลำปาง
           นางจารุณี แก้วประภา              กศน.อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
           นายชาญณรงค์ ฤดีใจ              กศน.อำภอเมืองจังหวัดพะเยา
           นายปิยะ นพศิริวงศ์                  กศน.อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
           นายเจริญชัย มิตตอุทิศชัยกุล  กศน. อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
           นายวิวรรธน์ ธนนนทพิรักษ์      สมาคมกวางสีประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
           นางดาริณี นันทาวรนุช             ศบข.ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
           นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์             กศน. อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
           นางวิลาสินี ธนบุญเรือง            สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
           นายชาคริต ไชยวรรณ              โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจังหวัดลำปาง
           นายนิติวรรษ เชียงส่ง               โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาย่อ :
           หนังสือประกอบการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง "ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2" เล่มนี้เป็น สื่อการสอนภาษาจีนไม่ยากระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาจีน มีศักยภาพในการศึกษาต่อหรือในการประกอบอาชีพ เอกสารชุดนี้มีการออกแบบการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ
           หลักสูตรนี้จะมีการแบ่งระดับการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือ ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 1 ,2 และ 3 ซึ่งเนื้อหาของแต่ละระดับแบ่งได้เป็น 4 บท โดยในแบบเรียน "ภาษาจีนไม่ยาก พื้นฐาน 2" เล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้                บทที่ 1 แชทบนเวป
                                      บทที่ 2 เวลา
                                      บทที่ 3 ประเทศของเรา
                                      บทที่ 4 ซื้อของ
Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2014. NorthNFE-Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger